...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Detail

Porovnanie pôžičiek pre študentov

Študentské pôžičky sú úvery poskytované študentom, najčastejšie na vysokej škole, čiže vysokoškolákom. Študentská pôžička pre stredoškolákov a pre študentov strednej školy je dostupná len v prípade, ak majú nad 18 rokov a ide v podstate o niektoré bankové alebo nebankové úvery, kde je nutné aj ručenie. Všeobecne sa nedá študentská pôžička bez ručiteľa vybaviť takmer nikde, pretože študenti patria medzi najmenej bonitných klientov s minimálnym alebo žiadnym príjmom.

Náš TIP: Táto pôžička má schvaľovanosť až 93%. Je vhodná aj pre študentov.

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Vyplniť žiadosť 39 klientov už dnes požiadalo

Z hľadiska finančných nákladov je samozrejme najvýhodnejšia študentská pôžička bez úroku, ale tento typ úveru neponúka u nás žiaden komerčných alebo nekomerčný finančný subjekt na bankovom alebo nebankovom trhu. Na druhú stranu, viacero bánk má napríklad zvýhodnené úročenie pre študentov, prípadne druhou možnosťou je Fond na podporu vzdelávania, čo je inštitúcia, ktorá je zameraná práve študentské úvery a to tak pre denných ako aj pre externých študentov vysokoškolského štúdia.

Nebanková a rýchla pôžička pre študentov

Nebankové pôžičky pre študentov stredných škôl a vysokých škôl poskytujú buď nebankové spoločnosti zamerané na menšie a rýchle pôžičky, obvykle krátkodobého typu, prípadne nebankovky s ponukou spotrebiteľských pôžičiek, pričom v tomto prípade sa nerozlišuje, či ide o študenta alebo nie, ale dôležité je splniť podmienky veku a ak nemá žiadateľ dostatočný príjem, musí mať ručiteľa alebo bonitného spoludlžníka. Nedokladuje sa obvykle ani návšteva školy.

 • V prípade nebankových úverov sú najdostupnejšie práve pôžičky krátkodobého typu známe aj ako rýchle alebo expresné pôžičky
 • Na vybavenie treba mať obvykle nad 18 rokov a taktiež trvalý pobyt na území SR
 • Ak nemá žiadateľ dostatočný príjem, musí mať bonitného ručiteľa alebo spoludlžníka

Úvery pre študentov v bankách

Okrem nebankoviek majú v ponuke úvery určené alebo využiteľné aj pre študentov aj banky. Niektoré banky dokonca poskytujú aj špecializovaný úver známy ako pôžička pre študentov. Bez ručiteľa sa však v tomto prípade žiaden študent nezaobíde a pôžička nie je určená pre študentov stredných škôl. Naopak, je to pôžička pre študentov vysokých škôl a väčšinou je tu aj podmienka na denné štúdium. Získať ju môže študent bez ohľadu na to, kde študuje, či je to TUKE alebo hociktorá iná univerzita alebo vysoká škola.

 • V banke sa dá najčastejšie požičať ako študentský úver spotrebný úver pre vysokoškolákov
 • Niektoré banky majú pre študentov určený aj kontokorent alebo kreditnú kartu
 • Na vybavenie každého špeciálneho študentského úveru treba doložiť potvrdenie o návšteve školy
 • Študenti potrebujú aj v prípade bankových úverov mať ručiteľa alebo spoludlžníka s dostatočnou bonitou a príjmom

Študentská pôžička pre vysokoškolákov od štátu

Z hľadiska finančnej dostupnosti ale aj výhodnosti je najlacnejšia študentská pôžička od štátu. Tá je dostupná aj pre externých študentov a nielen pre študentov denného štúdia, pričom v tomto prípade si väčšina študentov berie tento úver najmä pre nižšie úročenie ako v banke. Úver je poskytovaný cez Fond na podporu vzdelávania ako špeciálna študentská pôžička. Študentský fond, ktorý tento úver poskytoval, bol vlastne predchodcom aktuálneho FnPV.

 • Pôžička pre študentov od štátu je z hľadiska úročenia najvýhodnejšia, pretože úrok každoročne stanovuje Fond na podporu vzdelávania a to tak, aby bol nižší ako je bežný komerčný úrok
 • Požičať sa dá ale aj v tomto prípade len s ručiteľom, ktorý musí dokladovať príjem a bonitu
 • Výhodou je, že študentská pôžička má podmienky splatnosti alebo výšky úveru výhodnejšie ako je väčšina komerčných možností

Náš TIP: Táto pôžička má schvaľovanosť až 93%

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Nezáväzná žiadosť 40 klientov už dnes požiadalo

Študentské pôžičky - porovnanie možností

Pôžička pre študentov stredných škôl a vysokých škôl sa dá získať v princípe z troch druhov zdrojov. Prvým je bankový sektor, kde viacero bánk ponúka špecializované úvery a pôžičky zamerané na študentov, predovšetkým na vysokoškolákov. Druhou možnosťou sú nebankové úvery pre študentov, avšak v tomto prípade ide o pôžičky s menej výhodnými podmienkami a zväčša o všeobecnejšie rýchle alebo spotrebiteľské pôžičky. Treťou a najvýhodnejšou možnosťou je Fond na podporu vzdelávania, čo je štátna inštitúcia poskytujúca práve pôžičky pre študentov.

Fond na podporu vzdelávania

Špeciálne pre študentov poskytuje študentské úvery a pôžičky Fond na podporu vzdelávania (FnPV), ktorý vznikol zlúčením Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Každoročne má FnPV vymedzený rozpočet na študentské úvery a pôžičky, pričom ide o pôžičky poskytované študentom vysokých škôl bez ohľadu na to, či sa jedná o denné alebo externé štúdium. Pre študentov na strednej škole fond pôžičky neposkytuje.

O úver pre študentov môžu žiadať:

 1. Študenti na I. stupni VŠ štúdia na vysokej škole v SR alebo aj v zahraničí a to tak v dennej ako aj externej forme Bc. študijného programu
 2. Študenti na II. stupni VŠ štúdia na vysokej škole v SR alebo aj v zahraničí, tiež aj v prípade denného aj v prípade externého štúdia Ing., Mgr. alebo Dr., pričom ak ide o štúdium na zahraničnej škole, to musí byť svojim rozsahom a úrovňou postavené na úroveň vysokej školy v SR
 3. Študenti na III. stupni VŠ štúdia na vysokej škole v SR alebo aj v zahraničí a to v dennej aj externej forme doktorandského študijného programu, pričom ale pre týchto záujemcov sa nedajú kombinovať pôžičky pre študentov s pôžičkami pre pedagógov

Čo sa týka výšky možného úveru, minimálne sa dá požičať 500 € za jeden akademický rok, pre študentov na I. a II. stupni je maximálna hranica do 2.500 € a pre študentov na III. stupni je možné získať pôžičku najviac do 5.000 €.  Doba splatnosti je od 5 do 10 rokov, pričom v individuálnych prípadoch môže rada fondu rozhodnúť aj o predĺžení splatnosti. Pôžička je bezúčelová, čo znamená, že je možné ju použiť ľubovoľne a nie je potrebné dokladovať, ako študent peniaze minul.

Čo sa týka ručenia, je nutné mať ručiteľa a to vždy bez ohľadu na výšku pôžičky, pričom tento ručiteľ musí na tlačive vedieť dokladovať svoju bonitu a výšku svojho príjmu. FnPV posudzuje, či je ručiteľ dostatočne bonitný a môže teda ručiť za prípadné splatenie pôžičky. Úroková sadzba sa určuje vždy pre každý akademický rok, obvykle je na úrovni 1/4 až 1/3 bežného úroku pri spotrebných komerčných úveroch v bankách, takže ide samozrejme o výhodnejšiu alternatívu.

O úver sa žiada vždy do konca októbra daného akademického roku, pričom buď osobne v podateľni FnPV, prípadne poštou alebo kuriérnou službou a to výlučne v papierovej podobe na tlačive vydanom práve FnPV. Dôležité je správne, aktuálne a kompletné vyplnenie žiadosti, doloženie potrebných príloh a vyplnenie konkrétnej sumy a konkrétnej splatnosti. Fond obvykle do 60 dní od konca termínu podávania žiadostí rozhodne o schválení alebo neschválení úveru.

 • Zoznam schválených a neschválených úverov sa zverejňuje aj na webstránke fondu
 • Žiadateľ, ktorý má schválený úver, obdrží poštou 2 rovnopisy návrhu zmluvy
 • Jeden je potrebné do 30 dní podpísaný poslať naspäť
 • Následne je umožnené čerpanie pôžičky
 • Čo sa týka predčasného splatenia, 1 krát za rok v mesiaci júl je to možné bez poplatku, inak platí, že sa účtuje poplatok 2% z každej splátky vyššej ako je riadna mesačná splátka

Slovenská sporiteľňa - SLSP

Študentská pôžička pre vysokoškolákov od SLSP je špeciálny spotrebný študentský úver pre vysokoškolákov. Jedná sa o bezúčelový spotrebný úver na čokoľvek, ktorý je bez poplatkov a banka ho poskytuje s rovnakou úrokovou sadzbou pre každého žiadateľa, takže každý vysokoškolák má rovnaký úrok. Výška úveru je minimálne 1.000 €, najviac sa dá požičať až do 8.500 €. Výhodou je, že nie je nutné žiadne dokladovanie účelu a úver sa poskytuje okamžite po podpise zmluvy.

Čo sa týka doby splatnosti, tá je možná na 1 až 9 rokov, takže aj pri väčšej sume pôžičky je možné mať prijateľnú mesačnú splátku. Charakteristikou ide o klasický strednodobý spotrebný študentský úver bez ručenia cez nehnuteľnosť, ale vzhľadom na to, že zároveň ide o pôžičky pre študentov bez príjmu, banka väčšinou vyžaduje, aby mal študent spolužiadateľa alebo ručiteľa s dostatočnou bonitou a pravidelným príjmom, ktorý sa zaručí za splatenie úveru.

Čo sa týka dokladov a podmienok, tak pôžička je pre študentov denného  štúdia vo veku od 18 do 26 rokov, na vybavenie je potrebné predložiť občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti, pričom sa vyžaduje aj doloženie potvrdenia o návšteve školy, či už ide o domácu vysokú školu alebo školu v zahraničí. Spolu so študentom musí prísť aj ručiteľ alebo spolužiadateľ, ktorý musí v prípade potreby vedieť doložiť svoj príjem, napríklad dokladom od zamestnávateľa alebo výpisom z účtu.

Ako finančná rezerva sa dá požičať pre majiteľov účtov v SLSP aj kontokorentný úver, čiže povolené prečerpanie na účte. V tomto prípade je možné si požičať od 300 € a na vybavenie potrebuje študent splniť podmienku veku nad 18 rokov a ak nemá  dostatočný príjem, musí mať spoludlžníka alebo ručiteľa. V tomto prípade sa už ale nejedná o špeciálny úver pre študentov, ale o všeobecný kontokorentný úver. Výhodou je, že ak sa financie nečerpajú, neplatia sa ani žiadne úroky.

UniCredit Bank

Pôžičky pre vysokoškolákov a študentov sa dajú získať aj v UniCredit Bank. Tá má pre študentov pripravené dva druhy úverov, podľa toho, koľko si chcú požičať a za akých podmienok. Prvým je kreditná karta pre študentov, čo je vlastne kreditný úver vo forme úverového limitu, druhým typom úveru je spotrebný úver pre vysokoškolákov. V oboch prípadoch musí byť samozrejme študent starší ako 18 rokov a je potrebné aj doložiť, že je vysokoškolákom.

V prípade kreditnej karty ide o elektronickú medzinárodnú kreditnú a platobnú kartu s dobou používania 3 roky s automatickou obnovou. Na získanie je nutné byť študentom akreditovanej vysokej školy alebo univerzity a byť riadne zapísaný v 1. až 6. ročníku denného štúdia VŠ. Tiež treba mať v banke zriadený bežný účet a mať ručiteľa, ktorý sa zaručí za prípadné splatenie pôžičky v tejto forme. Úverový rámec je 300 € a hotovostný limit je 25 % z tohto úverového rámca.

Čo sa týka spotrebného úveru, v tomto prípade sa dá požičať od 650 € do 10.000 € a na vybavovanie je treba doklad totožnosti, index a potvrdenie o návšteve školy. Pôžička je bezúčelová a doba splácania je na 1 až 5 rokov, pričom je možnosť zvoliť si odklad splátok istiny počas štúdia, najviac na 5 rokov. Na vybavenie je nutná aj prítomnosť rodičov, ale do 2.000 € bez dokladovania ich príjmu. Z hľadiska úrokov to síce nie je najvýhodnejšia pôžička pre mladých, ale má lepší úrok ako bežný komerčný spotrebný úver.

Študenti si ale môžu napríklad v banke aj vo forme povoleného prečerpania, ktoré síce už nespadá pod typické študentské pôžičky a úvery, ale je možné ho získať ako tzv. Povolené prečerpanie Štart. Ide o kontokorentný úver poskytovaný k bežnému účtu a to vo výške 200 €. Aj  v tomto prípade je potrebné mať nad 18 rokov, mať trvalý pobyt na území SR a pre študentov môže byť nutné mať niekedy aj ručiteľa alebo spoludlžníka, prípadne dostatočné obraty na účte.

VÚB, ČSOB, OTP, Tatra Banka a iné banky

Čo sa týka iných bánk, v minulosti bola študentská pôžička v ponuke aj ako špeciálny študentský úver napríklad od VÚB (ako Flexipôžička pre študentov), ale aj v ČSOB, OTP alebo v Tatra Banke. Študentské pôžičky však už tieto banky ako špeciálne úvery neponúkajú, no napríklad v podobe povoleného prečerpania alebo menšieho spotrebného úveru s ručením alebo so spolužiadateľom s dostatočnou bonitou a príjmom je možné požičať si niekedy aj pre študentov.

Obvykle sa v tomto prípade nerozlišuje, či ide o študenta alebo človeka s iným príjmom, pričom na vybavenie je potrebné mať samozrejme vek nad 18 rokov a ak nemá žiadateľ dostatočnú bonitu alebo dostatočnú výšku preukázateľného pravidelného príjmu, je nutné mať bonitného spoludlžníka či ručiteľa. Ten potom musí vedieť svoj príjem preukázať a banka ho berie ako hlavného žiadateľa alebo ako ručiteľa za splatenie úveru. Nie všetky banky ale túto možnosť umožňujú.

Pôžičkomat

Medzi študentské úvery a pôžičky bez ručiteľa patria aj menšie krátkodobé pôžičky cez Pôžičkomat. Ide o nebankové pôžičky krátkodobého typu štandardne so splatnosťou do 31 dní, ktorú je možné za poplatok predĺžiť. Nový klient si môže požičať tento nebankový úver od 25 do 95 €, pričom v prípade splatenia je možné získať ďalšiu pôžičku už do 500 € a postupne v prípade riadneho a bezproblémového splácania sa dá postupne získať až limit 900 €.

O úvery sa žiada jednoducho online, pričom najprv je potrebná registrácia a následne v prípade jej schválenia je možné kedykoľvek požiadať o finančné prostriedky. Tie sa poskytujú bezúčelovo, takže je možné ich použiť na čokoľvek a vo väčšine prípadov nie je nutné ani dokladovanie príjmu, hoci je potrebné určitý pravidelný príjem mať. Úvery sú ale dostupné aj pre menej bonitnú klientelu, takže je to ideálna pôžička pre mladých alebo pre študenta.

Čo sa týka podmienok na získanie, treba mať nad 18 rokov, trvalý pobyt na území SR, účet v banke a žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úverov u iných finančných spoločností. Najčastejšie netrvá schválenie pôžičky dlhšie ako 20 minút a do 10 minút po schválení sa peniaze posielajú bezhotovostne na účet. O pôžičku sa dá požiadať kedykoľvek, 365 dní v roku, aj cez víkendy a s úverom nie sú spojené žiadne poplatky vopred alebo skryté poplatky.

Nezáväzná žiadosť o pôžičku s 93% schvaľovanosťou aj pre študentov:

Získať pôžičku

Porovnanie pôžičiek aj pre študentov:

Logo Poskytovateľ Pôžička od do Splatnosť od do  
Pôžičkomat Pôžičkomat od 50 €
do 1 500 €
od 7 dní do 31 dní Požiadať
Ferratum Bank Ferratum Bank od 25 €
do 350 €
od 15 mesiacov do 30 mesiacov Požiadať
od  do  od  do  Detail
od  do  od  do  Detail
Súvisiace finančné články Zobraziť viac článkov
Ste učiteľ alebo študent na vysokej škole? Môžete získať pôžičky za ešte lepších podmienok! Pridané 20.07.2015 Ste učiteľ alebo študent na vysokej škole? Môžete získať pôžičky za ešte lepších podmienok!

Od 13. júla je možné žiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorú môžu získať študenti I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme, ale aj interní doktorandi, …

Pôžička do výplaty - ako si vybrať a je lepší Pôžičkomat alebo Ferratum Bank? Pridané 02.11.2015 Pôžička do výplaty - ako si vybrať a je lepší Pôžičkomat alebo Ferratum Bank?

Pôžičky pred výplatou sú úvery, ktoré sa poskytujú na preklenutie krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov alebo v prípade, ak má človek nečakané výdaje a nemá dostatočnú hotovosť na …

Ukázať objemy pôžičiek

Objem poskytovaných pôžičiek v kategórii Študentské pôžičky

Mesačný graf objemu poskytovaných pôžičiek, spadajúcich do kategórie Študentské pôžičky na 123pozicky.sk.

Objem žiadaných bankových pôžičiek v kategórii Študentské pôžičky

Tento mesačný graf predstavuje objemy financií, o ktoré žiadajú používatelia webu 123pozicky.sk v kategórii Študentské pôžičky

Pridané 02.08.2013 , aktualizované 30.07.2018