...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Detail

Porovnanie úverov pre obce

Mestá a obce využívajú úvery vo forme návratných zdrojov financovania v zmysle §5 ods. 2, písm. c) Zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy, napríklad na preklenutie obdobia nesúladu medzi príjmami a výdavkami obcí. Prijatie úveru obcou na základe zmluvy o úvere musí byť podľa Zákona o obecnom zriadení schválené uznesením obecného zastupiteľstva a potvrdené následným podpisom zmluvy starostom, nakoľko ide o právny úkon nakladania s majetkom obce.

Obce si môžu požičať rozličné úvery spotrebného alebo revolvingového typu, pričom viacero bánk na Slovenskom bankovom trhu má napríklad rôzne investičné úvery alebo iné úverové možnosti priamo pripravené pre obce, ktoré tak môžu spolufinancovať týmto spôsobom napríklad vybudovanie infraštruktúry alebo projekty z európskych fondov.

Náš TIP na najschvaľovanejšie pôžičky do 30 000 €:

Sberbank alebo Poštová Banka

Podmienky

  • prijatie úveru schválené uznesením obecného zastupiteľstva
  • podpis zmluvy starostom
  • prijatie ako aj splácanie úverov musí byť ďalej okrem súladu s konkrétnou zmluvou o úvere v súlade s pravidlami podľa §17 ods. 2 – 7 Zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Výhody a nevýhody

V prípade platobnej neschopnosti, bude za nesplácanie úveru zodpovedná obec ako právnická osoba.V zmysle §20 Zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Ministerstvo financií SR môže obci za porušenie povinností v tomto zákone uložiť pokutu do výšky 33 000 € v lehotách podľa osobitného predpisu.

Výhody

  • získanie finančných prostriedkov na budovanie infraštruktúry
  • starosta nenesie priamu zodpovednosť za platobnú neschopnosť, pokiaľ nevyužil prostriedky z úveru pre vlastné potreby

V prípade, žeby starosta však využil úver alebo jeho časť na svoje účely a potreby, v prípade platobnej neschopnosti, za konanie tohto druhu by niesol starosta osobnú zodpovednosť tak v občianskoprávnej ako aj trestnoprávnej rovine.

Nevýhody

  • neschopnosť splácania je sankcionované vysokou pokutou
  • ťažšie vybavenie bankových úverov

Overení poskytovatelia

VÚB banka

VÚB bankaVÚB banka poskytuje investičný úver s výhodami. Poskytuje priebežné čerpanie peňažných prostriedkov vo forme jdnorázového lebo postupného čerpania, splácanie úveru podľa vopred dohodnutého splátkového plánu, výhodnú úrokovú sadzbu. Možné je preplatenie dodávateľských faktúr vystavených maximálne 3 mesiace pred podaním žiadosti o úver. 

Banka však požaduje preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok, písomné potvrdenie vystavené a podpísané hlavným kontrolórom obce/mesta o dodržaní všetkých podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. Obec musí dokladovať účelovosť úveru. Úver je poskytnutý na konkrétny účel súvisiaci s financovaním investičnej akcie obce/mesta. Banka vyžaduje zabezpečenie a bonitu obce. 

V každom prípade je potrebné doniesť podklady ako písomná žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru, osvedčenie o zvolení za starostu / primátora, osvedčenie o registrácii a pridelení identifikačného čísla, uznesenie a podpísaná zápisnica týkajúca sa súhlasu so žiadosťou o úver, súhlasu so zabezpečením úveru a vystavením notárskej zápisnice alebo/aj podpísaním blankozmenky. Banka bude vyžadovať aj detailný rozpočet a auditorom overené účtovné výkazy za posledné 2 účtovné roky a aktuálne výkazy k poslednému polroku, schválený plán rozpočtového hospodárenia obce / mesta na príslušný rok,schválený rozpočet investičnej akcie,doklady k zabezpečeniu úveru, doklady súvisiace s účelom úveru.

Prima Banka

Prima bankaPrima Banka poskytuje municipálny úver, ktorý slúži na financovanie prevádzkových potrieb, ako aj investičných projektov, najmä v oblasti ekológie, infraštruktúry a bytovej výstavby. Jeho čerpanie a splácanie je podľa zmluvne dohodnutého splátkového kalendára so zabezpečením podľa dohody medzi bankou a samosprávou. Splatnosť úver v prípade krátkodobého prevádzkového úveru je 1 rok, na rozšírenie pracovného kapitálu je do 5 rokov. V prípade dlhodobého investičného úveru je doba splatnosti na dohode. 

Prima banka požaduje opis objektu úverovania z hľadiska účelovosti, listinu o zvolení a výpis o zložení sľubu primátora/starostu obce. Taktiež požaduje uznesenie zastupiteľstva o prijatí úveru, založenie nehnuteľného/hnuteľného majetku mesta/obce a vystavenie zmenky za úver v prospech banky. Banka požaduje aj účtovné výkazy za 3 ukončené účtovné obdobia, rozpočet na bežný rok a ďalšie podklady podľa požiadaviek banky.

Náš TIP na najschvaľovanejšie pôžičky do 30 000 €:

Sberbank alebo Poštová Banka

Ukázať objemy pôžičiek

Objem poskytovaných pôžičiek v kategórii Úvery pre obce

Mesačný graf objemu poskytovaných pôžičiek, spadajúcich do kategórie Úvery pre obce na 123pozicky.sk.

Objem žiadaných bankových pôžičiek v kategórii Úvery pre obce

Tento mesačný graf predstavuje objemy financií, o ktoré žiadajú používatelia webu 123pozicky.sk v kategórii Úvery pre obce

Pridané 11.12.2013 , aktualizované 31.07.2018