...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Podmienky využívania služieb serveru 123pozicky.sk

Podmienky využívania služieb

.

1. 123pozicky.sk je bezplatná inzercia finančných a finančno-sprostredkovateľských služieb, ktorá umožňuje vkladať ponuky a dopyty (ďalej len inzerát) súkromných osôb alebo podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. 123pozicky.sk nie sú poskytovateľom ani sprostredkovateľom pôžičky.

Na inzertnom serveri 123pozicky.sk je zakázaná inzercia iných služieb ako finančných, resp. poskytovania a sprostredkovania finančných služieb. (Tento zákaz platí bez ohľadu na Topovanie.)

Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie inzerátu. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.

2. Služby 123pozicky.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie doplnkových funkcí jednotlivých služieb. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality služby 123pozicky.sk, napríklad topovanie inzerátu pomocou SMS.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami 123pozicky.sk alebo dobrými mravmi.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť, zmazať, prípadne označiť ako podvodný akýkoľvek ponukový inzerát, ktorý je hodnotený ako podvodný samotnými žiadateľmi o úver resp. každý ponukový inzerát, pri ktorom sa preukáže nutnosť platenia poplatkov za vybavenie. Na serveri 123pozicky.sk je zakázaná inzercia úverov, ktoré vyžadujú poplatkov vopred!

4. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát, pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu, alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam 123pozicky.sk. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát neobsahuje reálne telefónne číslo. Prevádzkovateľ má taktiež právo mazať duplicitné ponukové inzeráty - jeden poskytovateľ môže pohodlne pokryť svoje potreby jedným inzerátom. Prevádzkovateľ má právo vykonať avizované akcie v akomkoľvek inzeráte, nezávisle na tom, či je, alebo nie je topovaný. 

5. Vložený dopytový inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu neurčitú. Ak chce užívateľ dopytový inzerát zmazať, môže tak učiniť kedykoľvek pomocou služby "zmazať" a hesla, ktoré pri pridávaní zadal.

6. Prevádzkovateľ portálu 123pozicky.sk iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb.

7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb 123pozicky.sk ani za spôsob akým služby 123pozicky.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb 123pozicky.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb 123pozicky.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb 123pozicky.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby 123pozicky.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

12. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ a reklamný partneri sú oprávnení zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré 123pozicky.sk ponúka, aktuálne akcie, taktiež oznamné emaily a notifikácie.

13. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

14. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.