...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Detail

Lombardný úver

Pôžička s ručením automobilom je štandardná finančná operácia, kedy dlžník za poplatok získava voľné finančné prostriedky veriteľa, ktorému sa ich zaväzuje splatiť do dohodnutého termínu. Poplatok za poskytnutie pôžičky je vyjadrený úrokovou sadzbou udávanou v percentách. Pre získanie pôžičky však nie je nutné chodiť osobne za jej poskytovateľom. Vďaka rozvoju komunikačných technológií môže byť pôžička získaná tiež prostredníctvom internetového formulára alebo mobilného telefónu.

Nejdná sa o bežný spotrebiteľský úver. Zväčša vo forme dlžníka vystupuje iný podnikateľský subjekt a na strane veriteľa obchodná banka. Špecialným druhm lobardných úverov sú úvery NBS poskytované obchodným bankám.

Okrem toho sa môže ručiť za úver nielen klasicky nejakým majetkom, ale napríklad dosť často sa využíva aj ručenie notárskou zápisnicou, prípadne špeciálnou zmluvou napríklad o postúpení rôznych majetkových, nemajetkových alebo iných práv. Bežné je tiež aj ručenie finančnými aktívami, napríklad vkladmi či investíciami.

Chcete získať výhodnú pôžičku s iným ručením rýchlo a jednoducho?

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Vyplniť žiadosť 18 klientov už dnes požiadalo

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica je verejnou listinou, ktorá je vyhotovená štátnym orgánom. Zápisnica obsahuje označenie dlžníka a veriteľa, vymedzenie právneho dôvodu, právny záväzok, predmet a čas plnenia so súhlasom k vykonateľnosti. Všetky vymenované údaje sú v zápisnici uvedené pod prezumpciou správnosti, čiže sú považované za pravdivé až do vtedy, kým nie je preukázaný opak. Z tohto dôvodu má notárska zápisnica vyššiu dôkaznú silu než bežná súkromnoprávna listina, akou je napríklad zmluva. Za zistenie totožnosti účastníkov ručí samotný notár, čo má význam pri predchádzaní podvodu v otázke identity zúčastnených strán.  Ak by došlo ku vzniku škody spôsobenej zámenou identity, notár je pre takýto prípad poistený a poškodený účastník si môže nárokovať náhradu škody od štátu.

Notárska zápisnica

 1. deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice,
 2. meno, priezvisko a sídlo notára,
 3. meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, zamestnanie a trvalé bydlisko účastníkov, ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a tlmočníkov,
 4. vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,
 5. údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov,
 6. obsah právneho úkonu,
 7. údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,
 8. podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a tlmočníkov,
 9. odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Čo sa týka ceny, spísanie notárskej zápisnice Vás u každého notára na Slovensku vyjde rovnako. Výšku odmien notárov totiž upravuje Vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov

Lombardný úver

Lombardný úver je zabezpečený založením hnuteľného majetku alebo práva dlžníka s presne dohodnutou lehotou splatnosti. Lombardný úver môže Národná Banka Slovenska poskytnúť inej banke na dobu 7 kalendárnych dní (alebo označenie 1T), 14 kalendárnych dní (2T) a na jeden mesiac (1M). Pri nedodržaní lehoty splatnosti banka uplatní právo, vyplývajúce zo záložného práva. Lombardné úvery sa poskytujú na cenné papiere, tovar, pohľadávky, drahé kovy, vkladné knižky a práva (životné poistky, autorské práva a pod.). Lombardný úver je krátkodobým úverom, poskytovaným vo výške od 60% do 90% založenej hodnoty. 

Lombardný úver na cenné papiere

Najrozšírenejším typom lombardného úveru je lombardný úver na cenné papiere. Tento úver je výhodný pre banku aj pre dlžníka. Banka môže v prípade nesplatenia úveru založené cenné papiere rýchlo speňažiť, pretože majú dobrú obchodovateľnosť. Dlžník nemusí predávať cenné papiere, keď potrebuje peňažné prostriedky len dočasne. Nárok na výnosy z týchto cenných papierov dlžníkovi ostáva. Suma úveru býva v hodnote 66 % až 74 % z hodnoty založených cenných papierov.

Lombardný úver na tovar

Lombardný úver sa poskytuje na tovar, s ktorým sa dobre obchoduje. Tovar sa nezakladá fyzicky, ale iba prostredníctvom dispozičných dokladov, ktoré osvedčujú vlastníctvo tovaru. Pre banku je pomerne riskantný, kvôli výkyvom cien tovarov.

Lombardný úver na pohľadávky

Lombardný úver na pohľadávky využívajú klienti, ktorí svojim odberateľom poskytujú nezabezpečené obchodné úvery. Úver sa poskytuje na základe zmluvy o postúpení pohľadávok.

Poskytnutie lombardného úveru

NBS rozhodne nasledujúci pracovný deň po prijatí žiadosti, najneskôr do 9.00 h o

 1. poskytnutí alebo zamietnutí lombardného úveru,
 2. výške lombardného úveru,
 3. dobe splatnosti lombardného úveru,
 4. úrokovej sadzbe,
 5. zabezpečení lombardného úveru.

Rozhodnutie NBS o poskytnutí alebo zamietnutí lombardného úveru oznámi NBS banke vo forme listu riaditeľa odboru bankových obchodov a doručí ho faxom. Bezprostredne po rozhodnutí NBS o poskytnutí lombardného úveru, NBS v spolupráci s bankou zabezpečia registráciu záložného práva a registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založenými cennými papiermi. Neodkladne po zaregistrovaní záložného práva a pozastavenia výkonu práva nakladať so založenými cennými papiermi, NBS zúčtuje peňažné prostriedky lombardného úveru v prospech dohodnutého účtu banky.

Splatenie lombardného úveru

Splatenie lombardného úveru, úrokov a poplatkov zabezpečí NBS inkasom z dohodnutého účtu banky v prospech NBS v deň splatnosti úveru. Ak banka nemá dostatok peňažných prostriedkov na splatenie lombardného úveru v deň splatnosti úveru, NBS uplatní výkon záložného práva na založené cenné papiere nasledujúci pracovný deň po dni splatnosti lombardného úveru.Zo sumy získanej z predaja založených cenných papierov zabezpečí NBS splatenie lombardného úveru, úrokov a poplatkov. Čiastočné splatenie lombardného úveru, úrokov a poplatkov nie je možné.

Nechcete sa ničím zdržovať, chcete proste výhodnú pôžičku?

 • jednoduché vybavenie
 • peniaze na účet do 24h od schválenia
 • dostupná pôžička
 • bez potreby ručiteľa
Pôžička až do 6 000 € Nezáväzná žiadosť 18 klientov už dnes požiadalo

Ukázať objemy pôžičiek

Objem poskytovaných pôžičiek v kategórii Ručenie iným spôsobom

Mesačný graf objemu poskytovaných pôžičiek, spadajúcich do kategórie Ručenie iným spôsobom na 123pozicky.sk.

Objem žiadaných bankových pôžičiek v kategórii Ručenie iným spôsobom

Tento mesačný graf predstavuje objemy financií, o ktoré žiadajú používatelia webu 123pozicky.sk v kategórii Ručenie iným spôsobom

Pridané 02.08.2013 , aktualizované 27.07.2018