...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Ako vyhlásiť osobný bankrot

Ako vyhlásiť osobný bankrot

Dátum publikácie: 16.06.2015

Ak Vám už prerastajú dlhy cez hlavu, jednou z možností, ako sa ich zbaviť, je osobný bankrot. Táto možnosť ale znamená zdĺhavú procedúru, ktorú nepodstúpi asi každý.

Ako vyhlásiť osobný bankrot

Osobný bankrot je proces, ktorým sa môže človek zbaviť neúnosného dlhového zaťaženia a vtedy, pokiaľ už má toľko dlhov, že nevie ako ďalej. Najčastejšie sa dostanú do situácie, kedy osobný bankrot ľudia zvažujú, najmä tí, čo stratili zamestnanie alebo z nejakého iného dôvodu nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu záväzkov aj dlhov. Toto riešenie ale má aj niektoré úskalia a podmienky, čo znamená, že nie je určené úplne pre každého.

Pre koho a za akých podmienok?

Osobný bankrot je v zákone nazvaný ako tzv. malý konkurz a rieši ho konkrétne zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobný bankrot je určený pre ľudí, ktorý sú fyzické osoby a nepodnikatelia, ich dlhy prevyšujú hodnotu ich majetku a aj pri maximálnej snahe tieto dlhy splácať rastie ich výška. Najdôležitejšou podmienkou ale je, aby sa človek dostal do platobnej neschopnosti, ktorá je presne vymedzená.

O platobnej neschopnosti sa hovorí, ak nie je dlžník schopný uhradiť aspoň 2 peňažné dlhy (napríklad faktúry, sociálne poistenie, zdravotné poistenie) 30 dní po lehote ich splatnosti a zároveň tieto peňažné dlhy nie je schopný uhradiť viac ako jednému veriteľovi. Zároveň môžu osobný bankrot podstúpiť aj bývalí živnostníci a to vtedy, ak si živnosť najprv zrušia a potom už ako súkromné osoby, tzv. fyzické osoby nepodnikatelia, vyhlásia osobný bankrot.

Zostrih z relácie TA3 o osobnom bankrote

Musíte mať aspoň nejaký majetok

Dôležitou podmienkou je aj to, aby ten, kto vyhlasuje bankrot, disponoval aspoň nejakým majetkom. Tento majetok môže byť v akejkoľvek forme, ale musí mať minimálnu hodnotu aspoň 1.659,70 €. Výšku majetku posudzuje súd, na ktorý sa obráti fyzická osoba, pokiaľ chce vyhlásiť osobný bankrot. Zároveň musí byť fyzická osoba schopná zaplatiť sumu v hodnote 663,88 € na úhradu preddavku na odmenu predbežného správcu tohto malého konkurzu.

Preddavok sa platí vopred a preto tieto peniaze reálne treba mať fyzicky pri sebe. Tieto peniaze sa platia ešte pred podaním návrhu na súd na vyhlásenie osobného bankrotu. Nezabudnite si teda preto nielen pripraviť tieto peniaze, ale aj kvalitne spracovať návrh a podanie na súd a nezabudnite, že potrebujete mať majetok aspoň vo vyššie spomenutej minimálnej výške, pretože v opačnom prípade súd zamietne návrh na osobný bankrot.

Dôležité je správne podanie na súd

Keďže jedine súd môže u nás podľa zákona vyhlásiť osobný bankrot a riadi celý proces s tým spojený, je potrebné mu doručiť návrh so všetkými náležitosťami. Podľa miesta bydliska sa návrh podáva na miestne určenom okresnom súde a to do 30 dní od zistenia, že je človek platobne neschopný. Návrh musí obsahovať informácie o tom, ktorému súdu je určený, kto návrh podáva, ktorej veci sa týka a aká je vec návrhu, dátum, podpis a zoznam majetku a dlhov.

Okrem toho musí byť v rámci príloh aj osvedčenie o zaplatení preddavku súdu na konkurzného správcu. Pokiaľ súd odmietne osobný bankrot z nejakého dôvodu, tento preddavok bude navrhovateľovi vrátený, avšak ak súd návrh príjme, určí rovno správcu. Ten funguje ako sprostredkovateľ už medzi veriteľmi a dlžníkom a zabezpečí speňaženie majetku, ktorý podľa zákona speňažiť môže, pričom z týchto peňazí uspokojí do maximálnej možnej miery veriteľov.

Prezentácia jednej z mnohých spoločností, ktoré môžu pomôcť s osobným bankrotom

Dlhodobý proces

Po prvotnej fáze, čiže speňaženiu majetku, nasleduje ešte druhá fáza, ktorá trvá až tri roky a nazýva sa oddĺženie. Počas tohto obdobia musí dlžník spolupracovať so správcom a na základe rozhodnutia súdu musí počas tohto obdobia splácať pohľadávky. Uhrádza tak správcovi najviac 70 percent z jeho čistých príjmov za celý rok, pričom toto sa uhrádza na konci roka. Správca si odpočíta svoje náklady a zo zvyšku ďalej uspokojí veriteľov, ktorí sa prihlásili do procesu.

Po riadnom skončení tohto trojročného obdobia vyhlási súd úplné oddĺženie, čo znamená, že veritelia už nemôžu požadovať zaplatenie dlhov prihlásených počas prvej fázy bankrotu. Kým prvá fáza trvá zhruba pol roka, ale môže to byť individuálne podľa prípadu, druhá trvá presne 3 roky. Môže sa však stať ešte to, že niektorí veriteľ neprihlási svoju pohľadávku do prvej fázy osobného bankrotu a tak si po skončení celého procesu bude znova sumu nárokovať. To je však už veľmi ťažké.

Osobný bankrot a manželia

Ak je osobný bankrot vyhlásený na fyzickú osobu, ktorá má majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, musí najprv súd toto bezpodielové vlastníctvo zrušiť a musí prísť k vysporiadaniu manželov. V podstate je tak možné zachrániť časť majetku tým, že sa prevedie na druhého manžela. V majetku dlžníka môže ostať len časť majetku, avšak netreba zabúdať na to, že súd aj správca budú kontrolovať, aby nebolo usporiadanie účelovo nevýhodné.

Čo s exekúciou počas osobného bankrotu?

Počas osobného bankrotu sa zastavuje exekúcia, pričom priamo s vyhlásením malého konkurzu súdom nasleduje aj zákaz exekúcie majetku. Je to kvôli tomu, že počas tohto osobného konkurzu prichádza k speňaženiu majetku správcom konkurzu, ktorý výnos z majetku rozdelí medzi veriteľov. O všetok majetok však prísť dlžník tiež nemôže, napríklad sa nemôže konkurz vzťahovať na oblečenie, vybavenie domácnosti, zdravotnícke potreby či niektoré osobné veci.

Pozor na osobné oddĺženie

Osobné oddĺženie je proces, ktorý obvykle trvá tri roky podľa rozhodnutia súdu, pričom počas týchto troch rokov musí dlžník dokázať, že má reálny a úprimný záujem splácať dlhy. Pokiaľ však bude príjem za jeden skúšobný rok z tohto oddlžovacieho obdobia menší ako 331,94 €, môže súd zrušiť skúšobné obdobie, pretože toto je minimálna suma predstavujúca odmenu na správcu a de facto by tak neostalo nielen ani na odmenu, ale ani na uspokojenie záujmov veriteľov.

Zhrnutie: Ísť do toho?

Toto je asi kardinálna otázka, ktorá veľa ľudí trápi po tom, čo si naštudujú, čo všetko ich čaká. Hlavným plusom je, že sa človek zbaví dlhov a po tri a pol roku môže začať odznova. Mínusom je však absolvovanie celého tohto procesu, rôzne náročné preukazovania, dlhodobé procesy, splnenie rozličných podmienok a podobne. Aj preto tento inštitút, ktorý už máme v našej legislatíve 10 rokov, využíva stále menej ľudí. Na druhú stranu, je to častokrát jediné riešenie, ako sa doslova vyhrabať z obrovských dlhov a zlej situácie...Druhou cestou môžu byť napríklad rôzne pôžičky a úvery na splatenie úverov, ale nie vždy sú dostupné pre klientov v každej životnej situácii.

Článok spadá do kategorií: Bankové pôžičky, Nebankové pôžičky, Požičky od súkromných osob

Inzercia